Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 augustus 2020

De fractievoorzitter aan het woord

Het politieke jaar was overvol en tegelijkertijd gemankeerd. De coronacrisis heeft nogal wat improvisatievermogen vereist. Digitaal vergaderen lukt doorgaans wel, maar het blijft een surrogaat voor het politieke debat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons niet hebben laten horen. Ik licht er een aantal zaken uit.

We hebben ons uitgesproken voor een concreet LHBTI-emancipatiebeleid in onze gemeente. We juichen het natuurlijk toe dat er eindelijk werk van wordt gemaakt, maar we hebben het college op het hart gedrukt vooral te kijken naar wat er lokaal speelt. Onze suggestie voor een lokaal discriminatiemeldpunt wordt op dit moment door de wethouder onderzocht. Zie ook dit artikel in het AD van 28 mei 2020.

Als enige partij hebben we tegen het collegevoorstel gestemd om ons definitief te voegen bij de arbeidsmarktregio Gorinchem, omdat we van mening zijn dat aansluiting bij Midden-Utrecht – op economisch gebied een van de meest competitieve regio’s van Europa! – een logischer keuze was geweest. We maken ons zorgen over het feit dat Vijfheerenlanden teveel gericht blijft op het Zuid-Hollandse en zich binnen de provincie Utrecht aan het isoleren is. Meer informatie daarover lees je hier.

Tijdens de bespreking van de kadernota hebben we ons ‘boos’ gemaakt over het feit dat er nog geen budget is gereserveerd voor specifieke biodiversiteitsbeleid, terwijl we daar in een eerder aangenomen motie wel om hadden gevraagd. Het college heeft zich die kritiek aangetrokken en er wordt werk van gemaakt. We hebben er vertrouwen in dat het biodiversiteitsbeleid concreet vorm zal krijgen, ondermeer in de vorm van ecologisch bermbeheer. Het Kontakt schreef dit over onze bijdrage.

Ook hebben we uitvoerig aandacht gevraagd voor kunst en cultuur in Vijfheerenlanden, vooral in deze tijden. Er wordt extra budget vrijgemaakt om de cultuurinstellingen zoals het Stedelijk Museum Vianen te ondersteunen. Over onze vragen en zorgen omtrent kunst in tijden van corona verscheen een artikel in het AD van 1 juli 2020.

In aanloop naar de begrotingsdiscussie kort na de zomer, waarin ook de eventuele besteding van de Eneco-gelden op tafel komt, hebben we aangegeven dat wat ons betreft een aantal principes leidend zijn: we hebben extra oog voor de mensen en partijen die door de coronacrisis hard zijn geraakt en we moeten groener uit de crisis komen (zie ook: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2078050/vijfheerenlanden-kan-dromen-wat-te-doen-met-31-miljoen.html). Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, investeren in groene mobiliteit en de oprichting van een landbouwtransitiefonds zijn wat ons betreft goede opties. Onze volledige bijdrage over de kadernota is op onze website terug te lezen.

Over groene mobiliteit gesproken: in aanloop naar het mobiliteitsbeleid zullen we extra aandacht besteden aan de fiets. De provincie heeft al aangegeven dat sommige trajecten in Vijfheerenlanden als fietssnelwegen zullen worden aangeduid. Een heel goede zaak, wat ons betreft, maar we zullen ook blijven benadrukken dat de ov-verbindingen in onze gemeente voor verbetering vatbaar zijn. En dat meer asfalt en ruimte voor gemotoriseerd verkeer wat ons betreft geen vanzelfsprekende remedie is voor filedruk, verkeersoverlast en -onveiligheid.

En wat het landbouwtransitiefonds betreft: zoals in de vorige update aangekondigd zullen we eind deze zomer onze landbouwvisie presenteren. In deze visie worden de landelijke D66-standpunten naar de lokale situatie vertaald, als tegenwicht voor de meer conservatieve insteek van de traditionele ‘boerenpartijen’.  Deze zomer maak ik nog een ‘boerentoer’ door Vijfheerenlanden. Ik ga in gesprek met verschillende boeren over hun liefde voor het vak, hun zorgen en toekomstdromen. Deze input zal worden verwerkt in de allerlaatste versie.

Het zijn maar een paar uitgelichte zaken. We hebben ons bijvoorbeeld ook geprofileerd ten aanzien van het Leerdamse Reilighplein (de stad heeft deze kwaliteitsimpuls heel hard nodig), de ecologische consequenties van de bouw van Broekgraaf (waar grote fouten zijn gemaakt), het voortdurende probleem van zwerfafval (wat een prominent element in het duurzaamheidsbeleid zal zijn), de rol van lokale raden in regionale besluitvorming (we maken ons soms zorgen over het democratische proces), de positie van Vijfheerenlanden in het provinciale landschapsbeeld (als ‘groene long’) en onze natuur in het bijzonder (verbonden natuur is waardevoller), onze visie op de woningvisie (bijvoorbeeld: nadruk op inbreiding, maar we moeten er ook voor zorgen dat onze kernen groen en leefbaar blijven), et cetera, et cetera. Onze verkiezingsslogan ‘groen, realistisch en ambitieus’ blijft de leidraad voor ons handelen.

Fijne zomer!

Klaas de Zwaan

Fractievoorzitter