Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 juli 2020

Kadernota: bijdrage 9 juli 2020

Kadernota bijdrage 9 juli 2020

1e termijn

Voorzitter, de impact van de coronacrisis op de financiële situatie van de gemeente Vijfheerenlanden is buitengewoon onzeker. Het is daarom verstandig dat het college heeft aangegeven naar een sluitende begroting te streven zonder nu keihard te willen bezuinigen.

De aanloop naar onze begroting vraagt niet alleen om zorgvuldigheid, maar ook om compromissen en concessies. We moeten samen prioriteiten stellen en we moeten dat, zoals ik tijdens de commissievergadering ook heb aangegeven, zo transparant mogelijk doen. Dat vraagt om een extra tussenstap in de aanloop naar de begroting, kort na het zomerreces. Om die reden dienen wij samen met de PvdA en het CDA een amendement in waarin onder meer wordt bepaald dat er een extra raadsvergadering komt waarin we de begroting inhoudelijk gaan bespreken.

Voorzitter, in aanloop naar die discussie – hoe blijven we als gemeente gezond? – welke punten vinden we meer of minder belangrijk? – geef ik een aantal uitgangspunten mee die wat ons betreft aan de basis van ons begrotingsbeleid dient te staan. Deze uitgangspunten heb ik tijdens de commissievergadering ook al benoemd, maar ik zal de bedoeling en het belang ervan nader duiden.

In de tweede termijn zal ik verder ingaan op de vraag ‘wat te doen met de 31 miljoen?’ die zo nadrukkelijk in het raadsvoorstel aan ons wordt voorgelegd.

Voorzitter, D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat we oog hebben voor die inwoners en partijen die door de coronacrisis in een extra kwetsbare positie zijn gekomen. Daarom is lastenverzwaring voor D66 uit den boze. Als we willen investeren in een duurzame samenleving – ook op het gebied van sociale duurzaamheid – moeten oog blijven hebben voor armoedebestrijding en toegankelijke zorg, en voor onze ambitieuze sociaal-maatschappelijke agenda.

Binnen dit thema vraagt D66 VHL opnieuw aandacht voor onze cultuurorganisaties die in financieel zwaar weer te zijn geraakt. We gaan ervan uit dat de subsidie voor het Stedelijk Museum Vianen structureel zal worden verhoogd, net als dat we ervan uitgaan dat Stadspodium Go in Leerdam en Theater Vianen worden geholpen sterker uit de crisis te komen. Hun exploitatietekorten lopen op. Denk ook aan de muziekverenigingen in onze gemeente, die van zo’n groot belang zijn voor het cultuuronderwijs, bibliotheken, cultuurplaatsen. Het is nu tijd om te investeren in een duurzaam cultuuraanbod binnen Vijfheerenlanden. Dat hoeft niet altijd extra geld te ‘kosten’. Wij pleiten ook voor een verhoging van het cultuurbudget binnen de bestaande inwonersinitiatievenpot, zodat culturele initiatieven weer van de grond komen. D66 Vijfheerenlanden roept het college ook op om het pensioenvraagstuk van het Glasmuseum op te lossen, waar ook al zo lang over wordt gesproken. Geef de medewerkers zekerheid. Juist nu!

Voorzitter, in mijn bijdrage tijdens de commissievergadering heb ik aangegeven dat we ingezet beleid moeten prioriteren. Wat betreft de Sociaal-Maatschappelijke Agenda bijvoorbeeld, of de maatregelen voor het sluipverkeer. Vorig jaar, op 11 juli 2019, is een motie biodiversiteit aangenomen waarin het college is opgeroepen een concept biodiversiteitsbeleid op te stellen, deze voor het reces aan ons voor te leggen en daar budget voor vrij te maken.

Het is 9 juli 2020. Ik heb er niets van gezien en er niets over gehoord.

Wel vinden we twee ‘wensen’ in de lijst verstopt: de aanleg van ecologische bermen en het ecologisch onderhoud van openbaar groen. Waarom staan deze zaken niet op zijn minst als knelpunt benoemd? Of beter: waarom zijn ze nog geen onderdeel van ons staand beleid? Het is niet meer dan logisch dat openbaar groen een centrale rol in gemeentelijk biodiversiteitsbeleid speelt. Mijn vraag aan het college is daarom: waarom heeft u daar geen werk van gemaakt? Wat is er gebeurd met de motie die door ons is ingediend? In de motiemonitor staat te lezen: “dit wordt meegenomen in de strategische visie. Dat lukt niet meer voor de zomer”. Waarom zou concreet beleid daar een plek moeten krijgen? Ik wil graag de toezegging dat u werk gaat maken van biodiversiteitsherstel. Dat betekent dus ook dat genoemde punten tav bermbeheer in de begroting terug moeten komen. Boter bij de vis.

Tot slot, voor de eerste termijn, vorige week heb ik het college opgeroepen om met onze inwoners en partners in gesprek te gaan. Om te luisteren naar wat zij belangrijk vinden en eventueel uit te leggen waarom bepaalde zaken on hold moet worden gezet. Maar hier ligt ook een taak voor ons, als raad. Laten we de coronacrisis ook ten goede keren, de zomer gebruiken om met onze inwoners in gesprek te gaan, input op te halen om onze begroting vorm te geven. Onze vakantieplannen zijn toch al getorpedeerd. Op twitter heb ik bijvoorbeeld al aangegeven dat ik graag op koffietoer langs boeren wilde; een uitnodiging die in ieder geval door mijn zeer gewaardeerde collega Kees Vermaat is aangenomen. Maar het aanbod van D66 geldt voor alle inwoners en alle onderwerpen. Ik en mijn fractiegenoten gaan graag met u in gesprek. We bijten niet.

2e termijn

Voorzitter, dan ligt de vraag nog voor: wat te doen met 31 miljoen? Daar hebben we op dit moment geen panklaar antwoord op. Dat zou ook raar zijn, gegeven de omstandigheden. We weten nog altijd niet wat de precieze consequenties van de coronacrisis zijn en het is daarom goed om enige voorzichtigheid te betrachten. Het geld hoeft niet op, natuurlijk. Wie weet moeten we in de nabije toekomt flinke begrotingsgaten dichten.

Als we het bedrag gebruiken, laten we dat idealiter dan zien als een duurzame investering. Duurzaam in twee betekenissen: het geld kan op zo’n manier worden besteed dat het zich op een of andere manier terugverdient, waarmee ook het gebrek aan dividend-inkomsten na verkoop van de Eneco-aandelen kan worden opgevangen.

Maar ook duurzaam ten aanzien van milieu en leefbaarheid, niet in de laatste plaats omdat de coronacrisis ons daar nog meer toe dwingt. De CU heeft daar in de eerste termijn, naar aanleiding van de oproep van de natuur- en milieufederatie al goede dingen over gezegd waarvan wij het belang volledig onderschrijven. Wat D66 Vijfheerenlanden betreft komen we groener uit de crisis.

Het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Daarom zou het bijvoorbeeld niet onlogisch zijn als de gemeente een deel van het bedrag gebruikt om het eigen vastgoed te verduurzamen, om maar eens wat te noemen. Niet in de laatste plaats omdat dat ook als een van de grote uitdagingen in het duurzaamheidsbeleid wordt vermeld – wat volgende week op de agenda staat. De gemeente zou immers het goede voorbeeld geven; dat staat immers als prioriteit omschreven.

Kom maar met een plan, college, op het moment dat de gevolgen van corona inzichtelijk en er een heldere, integrale afweging kan worden gemaakt. Neem daarbij de aanbevelingen van het Berenschot mee in uw overweging om onze huishoudboekje op orde toe houden. Kunt u die toezegging doen?

Tot zover voorzitter.