Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juni 2020

Zichtbaar jezelf kunnen zijn: startnotitie LHBTI

Mede op voorspraak van D66 is Vijfheerenlanden een ‘regenbooggemeente’ geworden: een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Om dat beleid concreet vorm te geven, heeft het college een notitie opgesteld waarin de contouren van een actieplan worden geschetst. In de kern zijn we daar blij mee.

Het startpunt voor dat actieplan moet volgens ons zijn dat we inventariseren tegen welke concrete problemen onze LHBTI-ers aanlopen. Verken wat lokaal speelt – dat is de basis van zinvol beleid. Die verkenning vergt veel tijd en aandacht. Het is niet gemakkelijk om de mensen om wie het gaat te spreken, niet in de laatste plaats omdat sommigen van hen – ook binnen onze gemeente – zich niet uit durven spreken. In een eerder stadium hebben we het college daarom als overweging meegegeven om een lokaal discriminatiemeldpunt in te stellen. Verantwoordelijke wethouder Cees Taal heeft aangegeven dat een serieuze optie te vinden.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni jl. is de notitie uitvoerig besproken (en goedgekeurd door alle partijen behalve de SGP). Lees hier de uitgebreide bijdrage van onze woordvoerder, Jantine Dijkstra:

“D66 is heel blij dat er een startnotitie ligt en dat ervoor is gekozen om een bijeenkomst voor inwoners te organiseren. Wel is het opmerkelijk dat er op een paar plekken in de startnotitie al conclusies lijken te worden getrokken. Wij zagen termen als ‘niet noodzakelijk’. Wij willen toch echt de ervaringen van LHBTI inwoners leidend maken en niet van te voren al voorbarige conclusies trekken.
-Bij punt 1 van de notitie wordt er gesproken over inclusief beleid. Als je echt inclusief beleid wilt voeren zul je juist voor een aantal groepen extra je best moeten doen.
– Punt 2 van de notitie gaat over het bevorderen van de veiligheid en het Roze in blauw netwerk van de politie. Investeren in het vergroten van kennis en sensitiviteit voor LHBTI bij wijkagenten en ambtenaren die bijvoorbeeld achter gemeentelijke balies zitten, zou een goede stap zijn. De intenties zijn vaak goed, maar de kennis over hoe om te gaan met mensen in transitie ontbreekt.
– Bij punt 3 over het steunen van jongeren is het natuurlijk prima om op scholen in combinatie met diverse thema’s te praten over LHBTI. Maar de realiteit is wel dat op sommige scholen juist dit onderwerp niet wordt besproken. Ook moeten we doorvragen over de jeugd- en jongerenprofessionals. Er wordt hier gesteld dat ze voldoende expertise in huis hebben om kinderen en jongeren te ondersteunen, terwijl uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut helaas blijkt dat dit vaak niet het geval is:
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Jong-en-anders
Dit is een onderzoek naar aandacht voor lesbische, homo- en bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie (LHBTI) in jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugd-(L)VB (Lang) Verblijven.
Uit dit onderzoek blijkt dat 41 procent niet weet hoe te signaleren dat een jongere LHB-gevoelens heeft. 64 procent weet niet hoe om te gaan met transgendergevoelens bij jongeren. Als ze vermoedens hebben dat een jongere LHBT is, maken zes van de tien professionals die vermoedens soms of nooit bespreekbaar. Omgaan met de thematiek, bijvoorbeeld door het in een groep jongeren te bespreken of door jongeren te begeleiden die uit de kast willen komen, doet bijna de helft nooit of soms. Hier is dus werk aan de winkel….
– Punt 5 gaat het over zichtbaarheid. Daar heeft de gemeente sinds de ondertekeningg van het regenboogakkoord goede stappen in gezet. Om de opmerking dat je niet op een foto kan zien wat iemands seksuele voorkeur is, moet ik een beetje lachen. Het gaat er natuurlijk om dat er naast foto’s van een gezin met vader/moeder/kinderen ook foto’s worden gebruikt van twee mannen of twee vrouwen samen met kinderen, en stellen van gelijk geslacht die duidelijk bij elkaar horen.

Dan de inwonersavond:
– Wij moeten ons ervan bewust zijn dat aandacht voor LHBTI in de gemeente Vijfheerenlanden nog vers is. Zeker bepaalde delen van deze nieuwe gemeente zijn nog best conservatief, en daar zullen LHBTI’s zich niet zo snel laten zien en/of horen. De gemeente zal echt z’n best moeten doen om te laten zien dat ze het echt belangrijk vinden om specifieke aandacht te besteden aan LHBTI’s.
– Heel expliciet moeten voor deze avonden de diverse LHBTI-organisaties (christelijk, moslims, bicultureel etc.) uitgenodigd worden, en ook alle organisaties en verenigingen die in Vijfheerenlanden actief zijn binnen het Sociaal Domein, Veiligheid, Sport en Cultuur.
Wij weten dat sommige LHBTI’s in onze gemeente nog steeds niet altijd zichzelf kunnen zijn. Lokale aandacht is dus hard nodig, juist omdat het belangrijk is dat deze aandacht aansluit bij de lokale situatie.
Onze gemeente heeft het regenboogakkoord getekend. De regenboog is het symbool voor diversiteit. Laten we ervoor waken dat we geen geen symboolpolitiek beoefenen.
Laten we heel concreet werk maken van wat er lokaal speelt en hier een tastbaar beleid op creëren.” (Jantine Dijkstra, 11 juni 2020, Meerkerk)