Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 januari 2020

Namens de fractie: terugblik op het afgelopen jaar

We kijken tevreden terug op het politieke jaar 2019 van de jonge gemeente Vijfheerenlanden. Met een mooi coalitieakkoord, een bevlogen college en een bont gezelschap raadsleden. En we constateren dat er een goede sfeer in de raad heerst, met een positieve en constructieve grondhouding van alle partijen. Discussies zijn soms fel maar ontsporen nooit. Gelukkig maar. Samenwerken is wat ons betreft de kern van het politieke bedrijf. Om succesvol te zijn hebben we immers de steun van anderen nodig. Die hebben we vaak gekregen – van alle zittende partijen. Ook wij hebben geen van de aanwezige partijen uitgesloten van onze steun. We zullen u alle clichés over de kracht van samenwerking verder besparen: onze grondhouding moge duidelijk zijn.

Wat hebben we het afgelopen gedaan? We geven u een kort overzicht van de voornaamste resultaten.

Tijdens de eerste vergadering hebben we een regenboogvlagmotie ingediend. Deze werd gesteund door PvdA, CDA, VVD en GL en daardoor aangenomen. Enige tijd later hebben we het college middels een motie opgeroepen actief werk te maken van het LHBTI-emancipatiebeleid binnen onze gemeente door concrete actiepunten te formuleren. Ook deze motie is aangenomen. Op dit moment wordt er door het college en betrokken ambtenaren hard gewerkt om daar handen en voeten aan te geven. Daar zijn we natuurlijk blij mee.

Het door ons verlangde ‘Vijfheerenlanden Cultuurfonds’ is nu een feit – en het verheugt ons te zien hoeveel inwoners en partijen daar al gebruik van hebben gemaakt. We hebben middels een amendement aangedrongen op een evaluatie van het gereserveerde bedrag in de eerste helft van 2020, waarbij een eventuele verhoging wat ons betreft mogelijk moet zijn. D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat er blijvend wordt geïnvesteerd in kunst en cultuur, ook omdat de toeristische aantrekkingskracht van onze gemeente nauw samenhangt met een levendige culturele sector. Mede daarom hebben we het college middels een motie verzocht om te onderzoeken of een verplaatsing van (een deel) van het Glasmuseum naar de Leerdamse binnenstad wenselijk en mogelijk is. Aan dat onderzoek wordt nog gewerkt.

We zijn content met de nieuwe, inwonersgerichte koers. Wijk- en kerngericht werken betekent dat de gemeente in nauw overleg met inwoners en vanuit een constructieve, open houding inwonersinitiatieven omarmt en gemeentelijk beleid vormgeeft. ‘Onze’ wethouder, Christa Hendriksen, draagt de politieke verantwoordelijkheid voor dit uitdagende proces en zij heeft daarin flinke stappen gemaakt. Dit blijft, uiteraard, ‘work in progress’.

Onze motie biodiversiteit is afgelopen jaar ook aangenomen. Dit betekent dat er een gericht beleid wordt gevoerd om het aantal (streekeigen) soorten in flora en fauna binnen onze gemeente te vergroten, bijvoorbeeld door ecologische verantwoord bermbeheer, het ophangen van nestkasten en de aanplant van bomen en planten. Wij blijven hameren op de komst van (veel) meer bomen in onze gemeente.

Ook onze ‘zwerfballonnenmotie’ is dit jaar door de raad gesteund. Daardoor zal in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen en het grootschalige gebruik van plastic confetti worden verankerd. Komend jaar zal we ons overigens nog sterker gaan maken voor de reductie van zwerfafval en niet-recyclebare materialen. Daarover later meer.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we natuurlijk ook niet stilgezeten. In aanvulling op het visiestuk Regionaal Ruimtelijk Programma – dat het kader vormt voor de toekomstige inrichting van de provincie Utrecht – hebben we verschillende technische amendementen ingediend waar zowel het leefmilieu als onze gemeente mee zijn gediend. Sommige zijn aangenomen, andere niet, maar we zullen altijd aan de bel blijven trekken als wij vinden dat daarmee het belang een duurzame leefomgeving is gediend.

Het afgelopen jaar hebben we ons op verschillende momenten zorgen gemaakt over het democratische gehalte van politieke besluitvorming, bijvoorbeeld ten aanzien van regionale samenwerkingsverbanden. Wij voelen uiteraard de noodzaak om met andere gemeenten op te trekken en over onze eigen grenzen heen te kijken, maar we vinden wel dat we daar als gemeenteraad beter in moeten worden betrokken. Dat was dan ook de strekking van onze motie ‘vinger aan de pols’, die helaas niet is aangenomen. De noodzaak daarvan is door het college en andere fracties wel onderkend. In onze motie ‘zienswijzen gemeenschappelijke regelingen’ riepen we het college, de raad en de griffie op om bepaalde beleidsstukken tijdig aan te leveren, zodat we als raad daar ook echt iets van kunnen vinden. We hebben de toezegging gekregen dat dat in de toekomst zal verbeteren.

In zijn algemeenheid hebben we veel (kritische) vragen gesteld en we zijn bij heel veel inwoners, partijen, verenigingen, clubs et cetera op bezoek geweest. Al met al is onze D66-fractie dus goed zichtbaar geweest. En daar mogen we best een beetje trots op zijn, al is er natuurlijk geen plaats voor zelfgenoegzaamheid. Dus wat gaan we komend jaar allemaal doen?

We sommen kort een paar speerpunten op:

Komend jaar zal deels in het teken staan van de Toekomstvisie, waarin de gemeentelijke koers richting het jaar 2035 wordt bepaald. Natuur, duurzaamheid en circulariteit zijn wat ons betreft belangrijke pijlers, evenals toegankelijk onderwijs, goede zorg en een divers woningaanbod. Altijd benadrukken wij de kracht van diversiteit en samenhang, in de hoop dat inwoners van Vijfheerenlanden elkaar nog beter weten te vinden en begrijpen.

Dit jaar zullen we ook de landbouwvisie van D66 Vijfheerenlanden presenteren, waarin concrete aanbevelingen staan die waarmee zowel het agrarische bedrijf als de natuur en het klimaat zijn gediend. Wij willen dat het landschappelijke en groene karakter van onze gemeente bewaard blijft en de agrarische sector meer kansen krijgt om over te stappen naar circulaire landbouw.

Daarnaast werken we verder aan onze Fietsvisie. D66 wil het gebruik van de fiets – als recreatie en woon-werkverkeer – verder stimuleren en het onnodig gebruik van de auto ontmoedigen.

Ten aanzien van de vuurwerkdiscussie steunen we het kabinet in het voornemen om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Gezien de heftige jaarwisseling die Vianen achter de rug heeft, moeten we lokaal misschien een stap verder gaan. Wat ons betreft moet er worden nagedacht over een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk in Vijfheerenlanden – terwijl er op diverse plaatsen wel spectaculaire vuurwerkshows door de gemeente zelf worden georganiseerd.

Tot slot: we kunnen ons helaas niet voor alles sterk maken. Vooralsnog (J) zijn we een bescheiden fractie met bescheiden middelen. We werken hard, maar we zijn genoodzaakt onze battles te kiezen. Bovendien is de gemeentelijke begroting beperkt – al is men dat soms snel vergeten als er ergens een politiek punt kan worden gescoord. Toch kan het zijn dat we dingen over het hoofd zien die wij, als D66 Vijfheerenlanden, niet mogen of kunnen negeren. We vragen u daarom om ons bij de les te houden. Klop bij ons aan als u verbeterpunten heeft, of zaken waarvan u vindt dat deze onder de aandacht van de lokale politiek moeten worden gebracht. Wij zijn bovendien altijd op zoek naar leden en sympathisanten, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van bestuurs- of steunfractielid. Uit ervaring kunnen we zeggen: lokale politiek is leuk en lonend.

Hartelijke groet,

Klaas de Zwaan (fractievoorzitter)

Jantine Dijkstra (fractielid)

Jaap Breur (fractielid)

Arie de Groot (commissielid)

Giuseppe van der Helm (commissielid)