Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 augustus 2019

Van de wethouder

Terug van vakantie pakken we de draad weer op en hebben onze wethouder Christa Hendriksen gevraagd een inkijkje te geven van haar werkzaamheden. Onderstaand haar verhaal.

Arie de Groot (voorzitter)

 

 

Van de wethouder

Sinds januari ben ik namens D66 Vijfheerenlanden wethouder. Onder mijn portefeuille vallen de voor D66 Vijfheerenlanden belangrijkste speerpunten. Dat stelt mij in staat om belangrijke slagen te slaan om ons verkiezingsprogramma tot uitvoering te brengen. Ik heb vier onderwerpen in mijn portefeuille:

  • Openbare Ruimte en Afval
  • Kernenbeleid en Inwonersparticipatie
  • Cultuur en Erfgoed
  • Energietransitie en Klimaatadaptatie

In de openbare ruimte hebben we aandacht voor duurzame openbare verlichting, een goede communicatie en participatie met inwoners bij (her)inrichtingsprojecten, bevordering van biodiversiteit en ecologisch beheer van het openbaar groen en het plaatsen van meer bomen in de dorpen en steden, maar ook in het buitengebied. Al deze onderwerpen hebben in ons verkiezingsprogramma een plek.

We hebben de keuze gemaakt om het afval te laten inzamelen door Waardlanden. Waardlanden is het bedrijf van de gemeenschappelijke regeling, waarin naast Vijfheerenlanden ook Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam participeren. Het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling bestaat uit de wethouders van deze gemeenten. Zelf ben ik voorzitter van het bestuur. Op dit moment voert het bestuur een discussie over het inzamelsysteem. Daarbij moeten belangrijke keuzes worden gemaakt over het scheiden van afval, de manier waarop we dat doen en hoe we het dan inzamelen. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat sluiten we nascheiden niet uit in deze discussie. Een andere keuze die voor afval van Vijfheerenlanden nog moet worden gemaakt is wie het afval gaat verwerken.

Via de portefeuille Kernenbeleid en Inwonersparticipatie ben ik in de gelegenheid om een belangrijk speerpunt van D66 in de praktijk te brengen, namelijk het beter samenwerken met onze inwoners. We ondersteunen en stimuleren initiatieven die uit de samenleving komen. We bekijken ook wat dorpen en wijken nodig hebben om leefbaar te blijven en de sociale samenhang te bevorderen. Met de inzet van wijkambassadeurs zorgen we voor korte lijnen tussen de gemeente en de inwoners. Dat is een proces dat moet groeien, maar geeft nu al hele mooie resultaten. In ons verkiezingsprogramma staat dat we willen dat er personen zijn die inwoners binnen de gemeentelijke organisatie de weg wijzen, ongeacht het onderwerp van de vraag. De wijkambassadeurs hebben die functie.

In het verkiezingsprogramma hebben Kunst en Cultuur een prominente plek. Heel fijn dat het in mijn portefeuille valt dus. Het Vijfheerenlanden cultuurfonds dat we in het programma noemen is inmiddels ingesteld. Met het fonds willen we culturele initiatieven stimuleren en projecten ondersteunen. Er wordt goed gebruikt van gemaakt. We hebben al verschillende initiatieven kunnen steunen. Daarnaast zijn we voortdurend in gesprek met de musea en podia van Leerdam en Vianen.

De Energietransitie is een groot en belangrijk onderdeel van mijn portefeuille. Door het klimaatakkoord moeten we als gemeente samenwerken met andere gemeenten om tot een regionale strategie te komen. Wij doen dat samen met 15 andere gemeenten in de regio Utrecht (U16). De opgave is groot en kan niet worden los gezien van de opgaven op het gebied van woningbouw, landschap en mobiliteit. Al deze opgaven hebben ruimte nodig en dat is in onze regio schaars. Mijn uitdaging zit er in om aan de ene kant goede stappen te zetten om energie duurzaam op te wekken en aan de andere kant zorgvuldig om te gaan met ons landschap.

Voor Klimaatadapatie werken we aan meer groen in de dorpen en wijken, meer bomen tegen de hittestress, meer groen (bijvoorbeeld groene parkeerplaatsen) om heftige regenbuien op te kunnen vangen en het loskoppelen van de regenwaterafvoer van het riool. We willen inwoners ook stimuleren om hun tuinen te vergroenen. Zo kunnen we de temperatuur in de dorpen en wijken verlagen en regenwater goed opvangen.