Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 december 2016

Vijfheerenlanden – And so it begins

Nu het herindelingsontwerp ter inzage is gelegd begint voor de fractie een drukke tijd. Omdat D66 alleen in Vianen een fractie heeft moeten de fractieleden Christa, Wil en Arie hun tijd verdelen tussen de reguliere fractievergaderingen, de voorbereiding van de raadsvergaderingen van Vianen en de vertegenwoordiging in de raadsvergadering zelf, het bijwonen van de raadsvergaderingen van Leerdam en Zederik én de vijf commissies die de fusie in technische zin voorbereiden. De vergaderdruk gaat drastisch omhoog, maar gelukkig is het tegelijkertijd een zeer leerzame periode. We krijgen de kans om écht mee te praten over het vormgeven van een geheel nieuwe gemeente en dat is toch een once-in-a-lifetime kans. Samen met andere fracties uit alle drie de gemeenten zijn commissies gevormd over een vijftal onderwerpen. Onze fractie is in elk van de commissies vertegenwoordigd en krijgt zo de kans over alle onderwerpen mee te praten.

De commissie Toekomstvisie is het meest uitgebreid. Hier wordt gesproken over kernenbeleid, de visie/missie van de nieuwe gemeente en de harmonisatie van bestaand beleid. Stuk voor stuk onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Hoe zorg je ervoor dat kernenbeleid niet alleen een woord is dat straks betekenisloos in alle partijprogramma’s staat? Moet je al het beleid harmoniseren, of is het nu juist een teken van goed kernenbeleid als je per kern het beleid kunt aanpassen? Dit is een onderwerp dat op dit moment al aan de orde is door ons initiatiefvoorstel over de winkelopenstelling op zondag in Vianen. De toekomstige richting van de nieuwe gemeente wordt in deze commissie besproken. Wat willen we zijn, hoe versterken we de pluspunten en geven we aandacht aan de zwakke punten? Fractievoorzitter Christa Hendriksen namens D66 aan deze gesprekken deelnemen.

Voor de overige commissies geldt dat zij een meer praktische invulling hebben. De commissie Bestuur en Organisatie zal zich vooral bezighouden met structuur en frequentie van de raadsvergaderingen en met de griffie. Wil Heestermans zal in deze commissie zitting hebben namens D66. De taakvelden van de commissie Regelgeving hebben betrekking op het reglement van orde, de ambtelijke bijstand en de instructie voor de griffier. Christa Hendriksen zal zich hier namens D66 over buigen. De communicatie, website van de raad en praktische zaken als de inrichting van de raadzaal en commissiekamers worden mede door Wil Heestermans besproken in de commissie Facilitair. Arie de Groot zal in de commissie Middelen meepraten over de rekenkamer, de auditcommissie, de benoeming van een accountant en de planning en control cyclus.

Het is de bedoeling dat in de commissies geen politiek wordt bedreven. Dat is soms best lastig, politici hebben nu eenmaal de neiging overal een stempel op te willen drukken. Wij zien het als een missie om dit gedurende het proces in alle commissies te bewaken. Tenslotte moet de politieke richting van de nieuwe gemeente pas gegeven worden nadat er verkiezingen zijn geweest door de dan gekozen vertegenwoordiging.

Christa Hendriksen