Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 mei 2014

Een raadslid in het college: Dualisme in gevaar in gemeentebestuur Vianen

Dualisme in Vianen

Dinsdag 06 Mei 201 werden de wethouders van het nieuwe college benoemd in een extra raadsvergadering.
Tijdens deze vergadering heeft Christa Hendriksen, voorzitter van D66 Vianen het  aanzitten van het raadslid Harry van Tilburg bij de collegevergaderingen ter discussie gesteld. D66 Vianen ziet dit als een gevaar voor een eerlijke en open gang van zaken heeft hier enkele zwaarwegende bedenkingen en vragen over.  Hieronder is de bijdrage van Christa Hendriksen tijdens de vergadering weergegeven.

Hoewel ik begrijp dat het wellicht wat ongebruikelijk is, en het niet direct de benoeming van wethouders betreft, wil ik erg graag op dit punt in de vergadering een aantal punten voorleggen aan deze vergadering. De punten betreffen het aanzitten van de heer Van Tilburg in de collegevergaderingen.

D66 heeft al in de vorige vergadering kennis genomen van deze ongebruikelijke constructie en zich naar aanleiding daarvan verdiept in de consequenties ervan. Dit heeft bij ons tot een aantal bezwaren geleid, die zijn onder te brengen in een drietal hoofdpunten:

-De constructie is niet in de geest van de wet
-De constructie doet geen recht aan het dualisme als politicologisch en staatkundig stelsel
-De constructie zorgt voor ongelijkheid tussen de verschillende raadsleden en tussen partijen.

Laat ik het verder uitleggen.
De Gemeentewet zegt, in artikel 54, dat collegevergaderingen met gesloten deuren worden gehouden, voor zover het college niet anders heeft bepaald. Het Reglement van Orde kan regels geven betreffende de openbaarheid van de collegevergaderingen. Ons Reglement van Orde zegt dat de voorzitter van het College, de burgemeester dus, mensen mag uitnodigen om in de vergadering aan te zitten. De wet zegt dus: De vergadering is besloten OF de vergadering is openbaar. Dit ter beoordeling van het college. Uit praktische overwegingen heeft ons Reglement van Orde een aanvulling hierop. De burgemeester mag dus mensen uitnodigen in de vergadering. Dat is handig, want soms staan er dingen op de agenda die nadere uitleg vragen. Dan is de mogelijkheid tot het uitnodigen van een deskundige of een ambtenaar wel zo prettig. De vergadering is dan echter nog steeds besloten en dus niet openbaar. Nu nodigt de burgemeester een raadslid uit. Niet als deskundige, maar gewoon in zijn rol als raadslid. En niet voor een vergadering, maar voor alle vergaderingen. Volgens de letter van de gemeentewet is dat toegestaan. Ons Reglement van Orde biedt immers de mogelijkheid mensen uit te nodigen. D66 denkt echter dat dit niet in de geest van de wet is. Dit is niet de reden waarom ons Reglement van Orde dit artikel heeft opgenomen.

Maar de Gemeentewet is niet de enige wet die hier van toepassing is. In maart 2002 is de Wet Dualisering Gemeentebestuur in werking getreden. Deze wet regelt de rollen, taken en posities van Gemeenteraad en College. De gemeenteraad krijgt met deze wet vooral kaderstellende en controlerende taken. Het College bestuurt en voert binnen de kaders die de raad heeft gesteld het beleid uit. De Wet Dualisering Gemeentebestuur is gemaakt met als doel de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders te ontvlechten. Ook moet de wet zorgdragen voor meer openheid en transparantie in het gemeentebestuur. D66 denkt dat, met het uitnodigen van een raadslid in de collegevergaderingen, de bedoelde ontvlechting geweld wordt aangedaan en dat de kaderstellende en controlerende taken worden bemoeilijkt, zo niet onmogelijk worden. Daarnaast denkt D66 dat de transparantie en openheid die met met de wet zouden moeten zijn vergroot ernstig in het gedrang komen.

Ten slotte nog het laatste punt. Een raadslid in de collegevergaderingen. 1 raadslid. Uit 17. Een raadslid van de grootste partij. Dat wel. Maar de grootste partij, die een bewuste keuze maakte geen wethouder te leveren. Er is een coalitie-akkoord met een zeer duidelijk Lokaal Alert stempel. Er zijn, als het goed is, duidelijke afspraken gemaakt met de overige coalitiepartijen. Maar zonder wethouder maak je geen deel uit van het college. Dat is nu eenmaal zo en dat is de keuze die door Lokaal Alert gemaakt is. Daar op deze manier een omweg omheen zoeken is niet juist. D66 is van mening dat met het aanzitten van 1 raadslid in de collegevergaderingen er een onwenselijke ongelijkheid ontstaat tussen raadsleden onderling en tussen partijen.

Alles samengevat kom ik tot de volgende conclusies

-De constructie is niet in de geest van de Gemeentewet
-De constructie doet geen recht aan de Wet op Dualisering Gemeentebestuur
-De constructie staat Dualisering en de transparantie en openheid die daarmee bereikt zou moeten worden in de weg
-De constructie zorgt voor een ongelijkheid tussen gemeenteraadsleden onderling en tussen partijen.

Ik zou heel graag van alle partijen, maar natuurlijk met name van de coalitiepartijen een reactie hier op krijgen.